Barnsjukhuset hotas av rivning

Föreningen Östergötlands BarnRivningshot över barnsjukhuset som FÖB skänkte som gåva!

Går rivningen att stoppa?

 

Under hösten 2019 kom det till Föreningen Östergötlands Barns kännedom, att Linköpings kommun hade beslutat om rivningstillstånd för bland annat f.d. barnsjukhuset som Föreningen Östergötlands Barn byggde och gav i gåva till landstinget 1930.  


FÖB fick kännedom om rivningstillståndet i samband med att Linköpings kommun utför detaljplanearbete för delar av US-området.


FÖB:s ordförande Annika Hassel och vice ordföranden Sven Mattsson beslöt sig för att ta reda på hur det kunde komma sig att FÖB inte var informerade om den tänkta rivningen. Och framför allt ville de utreda om en kommande rivning kunde stoppas. Det visade sig att rivningen av det gamla barnsjukhuset ingår i en plan med borttagning av flera byggnader inför uppförande av nya sjukhuslokaler inom sjukhusområdet i Linköping.


Den första åtgärden från Annika Hassels och Sven Mattssons sida var att skriva till länsstyrelsen för att ansöka om en byggnadsminnesförklaring av f.d. barnsjukhuset och hävande av rivningstillståndet, med motiv att det är en medicinskt- och kulturhistoriskt viktig byggnad. I skrivelsen förklarar de bland annat bakgrunden för sjukhusets tillkomst och dess överlämnande till landstinget. De berättar t ex att initiativet tillstyrktes av samtliga professorer i pediatrik i landet, ett stöd som underlättade för landstinget att besluta sig för att acceptera gåvan.


Vid kontakt med länsstyrelsen har de fått information om att ärendet kommer att behandlas så fort som möjligt men att de har många ansökningar om byggnadsminnesförklaring på kö att behandla.

En aktuell fråga är om det utan särskilda utredningar och beslut går att riva en byggnad som landstinget har fått som gåva.

Linköpings kommun har som en del av planarbetet för området beställt en antikvarisk utredning av konsultföretaget WSP för byggnader och miljö i det berörda området på US. WSP har bedömt att det f.d. barnsjukhuset är en särskilt värdefull byggnad. Utredarna rekommenderar bl a att byggnadens exteriör bör restaureras med anpassade material och metoder. WSP hänvisar till plan- och bygglagens föreskrifter för särskilt värdefulla byggnader (BFS 2016:6, 1:2213).

Utredningen är klar och daterad den 23 mars 2018. Kommunens beslut att ge rivningslov är daterad den 7 mars 2018, d v s innan den antikvariska utredningen var klar och överlämnad till kommunen.

Det ska tilläggas att förutom det gamla barnsjukhuset är även den tidigare kvinnokliniken angiven som en särskilt värdefull byggnad ur antikvarisk synpunkt i WSP:s utredning.


En viktig fråga är därför i vilken mån beställaren av rivningslovet, region Östergötland och Universitetssjukhuset, kommer att ta hänsyn till de rekommendationer som WSP lämnar i sin utredning.

Webbredaktör

Sören Hjelm

070 394 04 76

soren@hj-information.se